תנאי השימוש

חברת ג'וניקס בע"מ הינה חברה פרטית המאוגדת במדינת ישראל, מספר ח.פ. 515768661, מרחוב סוקולוב 36, רמת גן (להלן: "ג'וניקס" או "אנחנו" או "אנו"). ג'וניקס פיתחה ומפעילה מערכת המיועדת לבעלי עסקים עצמאים ומספקת להם שירות ניהול חשבונות, הכנת דו"חות, הנפקת ושימור הצעות מחיר, קבלות וחשבוניות, ומאפשרת ראייה כוללת של מצבם הכספי (להלן: "המערכת" ו-"השירותים", בהתאמה). במסגרת השירותים, יסופקו למשתמש שירותי ייעוץ מקצועי על-ידי יועצי מס ורואי חשבון מטעם ג'וניקס (להלן: "היועצים"). השימוש המפורטים במסמך זה מסדירים את האופן שבו תתבצע גישה למערכת ולשירותים וכן את האופן שבו יעשה בהם השימוש (להלן: "תנאי השימוש"). מדיניות הפרטיות של ג'וניקס המפורסמת ב-https://www.jonni.app/privacypolicy מסדירה את אופן איסופו, עיבודו והעברתו של מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידי ג'וניקס (להלן: "מדיניות הפרטיות"). המונח "משתמש\ים", "אתה" או "הנך" בתנאי השימוש הינו כל משתמש במערכת ו/או בשירותים. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לכל אדם המשתמש במערכת ו/או בשירותים, נשים וגברים כאחד.
אם אתה נרשם מטעם ו/או כנציג של ישות משפטית (להלן: "תאגיד"), אתה מצהיר שהנך מורשה לחייב את התאגיד ולאשר את תנאי השימוש ולהירשם למערכת ולשירותים מטעם התאגיד. אתה אחראי לוודא כי תנאי השימוש עומדים בכל החוקים, התקנות והכללים הרלוונטיים שחלים עליך ו/או על התאגיד, וזכות הגישה למערכת ו/או לשירותים נשללת במקרים בהם תנאי השימוש ו/או השימוש במערכת ו/או בשירותים אסורים מכל סיבה שהיא.
אנא קרא את תנאי השימוש בעיון. בלחיצה על הכפתור המסומן ב-"אני מאשר",אתה מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות. ג'וניקס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון יהיה בתוקף מיום פרסום תנאי השימוש המעודכנים במערכת. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך רשאי לעשות שימוש במערכת או בשירותים לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ג'וניקס.
שירותים.
גישה למערכת ו/או לשירותים מותרת רק בהתאם לתנאי השימוש ולכל התנאים או ההגבלות הקשורות במערכת ו/או בשירותים. כל שימוש אחר במערכת ו/או בשירותים כפוף להסכמתה המפורשת מראש ובכתב של ג'וניקס. אין לעשות שימוש במערכת ו/או בשירותים למטרות מסחריות, פרט לשימוש בהתאם למטרת המערכת.
בכפוף לכל דין, ג'וניקס שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את המערכת ו/או השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר השעיה או ביטול תימסר במערכת. בכפוף לכל דין, ג'וניקס אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל השעיה, ביטול או סירוב כאמור.
השימוש במערכת ו/או בשירותים והגישה אליהם בטלים ומבוטלים ככל שהנם אסורים לפי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת החלה עליך. הנך מצהיר ומתחייב כי: (א) כל מידע אשר מסרת אודותיך בתהליך הרישום הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא ויש לך כל זכות בהתאם לכל דין לספק לנו את המידע עבור מתן השירות בהתאם לתנאי שימוש אלה; (ב) תשמור על דיוק ואמיתות מידע זה; (ג) הנך בן שמונה עשרה (18) שנים ומעלה והנך כשיר להתקשר בחוזה מחייב; (ד) השימוש שלך במערכת ו/או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי; וכן (ה) כל שימוש שלך במערכת ו/או בשירותים יהיה בהתאם לתנאי השימוש ולכל דין.
ככל שבעת שימושך במערכת ו/או בשירותים, תספק לנו מידע אישי, אתה מצהיר ומתחייב כי: (א) אתה רשאי לספק לג'וניקס מידע אישי כאמור, וכן (ב) ככל שנדרש בהתאם לכל דין, התקבלה הסכמת נושא המידע לכך.
מבלי לגרוע מההוראות לעיל, ככל שבעת שימושך במערכת ו/או בשירותים, תספק לנו מידע אישי הנוגע לקטין, אתה מצהיר ומתחייב כי אתה ההורה או האפוטרופוס החוקי של הקטין מושא המידע.
רישום חשבון.
על מנת לעשות שימוש במערכת ו/או בשירותים, בכפוף ולאחר הסכמתך לתנאי השימוש, תתבקש ליצור חשבון משתמש. במהלך ההרשמה תתבקש למסור מידע מסוים, לרבות שמך המלא, תאריך לידה, מספר רישיון נהיגה או דרכון או תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת, פרטי חשבון בנק, ומידע הנדרש להערכת זכאות לנקודות זיכוי מס. בנוסף, ככל שנדרש לפתוח עבורך עוסק חדש ברשויות המס, תידרש לספק צילום תעודת זהות עם ספח ואישור ניהול חשבון או שיק מבוטל. ג'וניקס שומרת לעצמה את הזכות לסרב לפתיחת חשבון עבור כל משתמש שהוא, מכל סיבה שהיא, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ג'וניקס. בנוסף, תתבקש לחתום על כתב מינוי וייפוי כוח ליועץ אשר יוקצה לך לטובת אספקת השירותים.
אתה אחראי באופן בלעדי ומלא על ביטחון המכשיר שלך ועל הפעילות בחשבון שלך במערכת ו/או בשירותים, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידיך. ג'וניקס לא תישא באחריות בגין כל הפסד ו/או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבונך. אתה מתחייב לשפות ולפצות את ג'וניקס בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בחשבון שלך, ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליהם ו/או על השימוש בשירותים (ככל שרלוונטי), אלא אם כן הודעת לג'וניקס באמצעות אפשרות יצירת הקשר במערכת ו/או בפנייה כתובה ב-WhatsApp למספר 03-3721805 על שימוש ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך ועל כך שאתה דורש את חסימתו.
הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכתובת hello@jonni.app או בפנייה כתובה ב-WhatsApp למספר 03-3721805 לכל בעיה, בקשה או תלונה המתייחסת לפעילות ולתקינות המערכת ו/או השירותים. שימושך באפליקציית WhatsApp הינו כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של WhatsApp Inc.
סגירת חשבון.
הנך רשאי לסגור את חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת hello@jonni.app או פנייה כתובה ב-WhatsApp למספר 03-3721805. ג'וניקס תסגור את חשבונך בהקדם האפשרי לאחר קבלת בקשתך. עם סגירת חשבונך, באפשרותך להוריד את כל המידע אשר היה זמין עבורך בחשבונך במסגרת המערכת ו/או השירותים. לאחר מכן, פרט לטובת ציות להוראות כל דין, כל המידע כאמור יימחק מהשרתים שלנו. מדיניות הפרטיות מסדירה את אופן הטיפול במידע האישי שלך לאחר סגירת חשבונך.
הנך מאשר כי ידוע לך שג'וניקס יכולה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לחסום להשעות או לבטל את חשבונך, במתן הודעה מראש של שלושה (3) ימים. בנוסף, ג'וניקס רשאית להשעות או לבטל את חשבונך באופן מיידי בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות: (1) הפרה של תנאי השימוש; (2) תקופה ארוכה של חוסר פעילות בחשבונך; (3) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; (4) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, או לאינטרסים העסקיים של ג'וניקס; (5) ניסיון זדוני לפגוע במהלך העסקי של ג'וניקס באמצעות ביקורות ו/או פרסומים שליליים; וכן (6) ביצוע תשלום נכשל ו/או נדחה בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי השימוש. עם השעיית חשבונך או ביטולו, לא תהיה לך כל גישה לכל תוכן אשר היה זמין לך באמצעות חשבונך ואינך רשאי להירשם מחדש ללא אישור מפורש מג'וניקס.
אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, נוכל לנקוט בכל פעולה חוקית הנראית לנו מתאימה. ג'וניקס שומרת לעצמה את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה במערכת ו/או בשירותים. ג'וניקס תשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק ו/או עם כל צו בית משפט שדורש ממנה או מנחה אותה לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות המנוגדות לדין.
כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על חבויותיך כלפי ג'וניקס תחת תנאי השימוש (לרבות זכויות שיפוי, מצגיך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.
תשלומים.
תכנית. התנאים המסחריים לשימושך במערכת ו/או בשירותים, לרבות התמורה, תנאי התשלום ותקופת שימושך בשירותים, יהיו בהתאם למפורט בתוכנית שבחרת או בהתאם להסכם נפרד בכתב בינך לבין ג'וניקס (להלן: "התוכנית"). מידע על התכניות הזמינות עבורך ועל תנאי התשלום בכל אחת מהתכניות כאמור זמין באתר בכתובת https://www.jonni.app/plans. אלא אם צוין אחרת בתוכנית, התשלומים יתבצעו על בסיס חודשי מראש, בסוף כל חודש ביחס לחודש שאחריו; למען הסר ספק, תשלום בעבור החודש הראשון של התוכנית ייגבה עם השלמת תהליך ההרשמה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ג'וניקס עשויה להציע לך שירותים נוספים בעלות נפרדת, מעבר לתמורה בגין התוכנית. ככל שתבחר לבטל את התוכנית בה בחרת, ביטול כאמור יתאפשר בכל עת וייכנס לתוקף בחודש שלאחר החודש בו התקבלה בקשת הביטול.
תשלומי חובה לרשויות. במסגרת השירותים באפשרותך לבצע תשלומים לרשויות המדינה, לרבות רשויות המס, ו/או תשלומי חובה אחרים החלים עלייך (להלן:"תשלומי חובה") באמצעות ג'וניקס. מובהר כי מרגע שבוצע תשלום חובה, לא ניתן לבטלו או לגבל החזר בגינו.
תתבקש לספק פרטי חיוב כגון שם, כתובת לחיוב ופרטי כרטיס אשראי לחברה או לספק שירותי התשלום והסליקה המקוונים שלה. אתה מאשר בזאת לג'וניקס לגבות סכומים אלו על ידי חיוב כרטיס האשראי המסופק באמצעות ספק שירותי תשלום וסליקה מקוונים. כל תשלום שיתבצע באמצעות ספק שירותי תשלום וסליקה מקוונים, יהיה כפוף למדיניות אותה ישות. אנא עיין בהוראות כאמור לפני השימוש בשירותים אלה. מובהר בזאת כי בכפוף לאמור בכל דין, ג'וניקס אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש בשירות התשלומים, לרבות ביחס לאופן התשלום ו/או להעברתו ו/או לתשלומים נלווים לעסקה ו/או לכל היבט אחר ביחס לשירותים אלו.
תשלומים אשר יבוצעו באמצעות שימוש בכרטיס אשראי פג תוקף או אשר מספרו שגוי, או אשר סכום החיוב חורג ממסגרת האשראי המאושרת בו, לא יתקבלו וג'וניקס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להגביל את חשבונך בעקבות כך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובמקרה בו תשלום כאמור בוצע, ג'וניקס שומרת לעצמה את הזכות לגבות כל תשלום או עמלה אשר לא התקבלו במלואם או בחלקם. בנוסף, יהיה עליך לשלם לחברה כל עלות ו/או נזק אשר שילמה ו/או נגרם לה כחלק ממאמצי הגבייה עבור תשלומים שלא התקבלו ממך לרבות שכר טרחת עורך דין ועלויות גבייה. עסקה לא תושלם כל זמן שלא התקבל התשלום במלואו וקיבלת אישור על כך באחד מפרטי ההתקשרות שהזנת בחשבונך.
על כל התשלומים המשולמים לג'וניקס יתווסף מס ערך מוסף על פי דין. בכפוף לכל דין, תשלום תמורת השירותים הינו סופי ולא ניתן לביטול.
יובהר כי חובת תשלום כל מס בהתאם לכל דין תחול עלייך בלבד, ולג'וניקס אין כל חובה או אחריות בקשר לכך. ג'וניקס רק מספקת את המערכת והשירותים בתור שירות עבורך.
תוכן.
תוכן שונה עשוי להיות זמין עבורך באמצעות המערכת ו/או השירותים, לרבות תמונות, מידע, דו"חות, קבלות, חשבוניות, הערכות, תחזיות וכל חומר אחר אשר קשור ו/או נובע מהמוזכר לעיל. כמו כן, המערכת ו/או השירותים מאפשרים לך להוסיף תוכן ו/או נתונים מסוימים (להלן: "תוכן המשתמש"). כל תוכן המוצג ו/או שיתווסף למערכת, ו/או לשירותים, על ידי ג'וניקס, מי מטעמה, או המשתמשים (לרבות תוכן המשתמש), יכונה יחדיו להלן – "תוכן".
במסגרת השירותים במערכת מוצעת לך מערכת צ'אט מקוון המאפשר לך לתקשר עם היועצים שלך בקשר עם השירותים (להלן "הצ'אט"). השימוש בצ'אט וכל תוכן שתשלח באמצעותו, ייחשבו תוכן משתמש.
הנך אחראי באופן בלעדי לכל תוכן משתמש אשר הנך מעלה ו/או תוכן אשר אנחנו מפרסמים ו/או משתמשים בו עבורך ובהתאם לבקשתך. הנך מצהיר ומתחייב שתוכן המשתמש עומד בכל הוראות הדין, שאתה מחזיק בכל הזכויות הנדרשות בכדי להעלות את תוכן המשתמש למערכת ו/או לשירותים, וכי תוכן המשתמש אינו מפר (או מוביל להפרה של) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות לפרסום או זכות לפרטיות של צד שלישי. איננו מתחייבים לקבל, להציג, לסקר או לתחזק כל תוכן משתמש.
אנו רשאים לבחור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לנטר תוכן משתמש על מנת לאתר התנהגות בלתי הולמת או בלתי חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים. עם זאת, ג'וניקס אינה מחויבת לעקוב אחרי תכני המשתמש או אופן השימוש של המשתמש במערכת ו/או בשירותים. ג'וניקס רשאית לעשות כן, וכן הינה רשאית להסיר תכני משתמש ו/או להגביל את השימוש במערכת ו/או בשירותים, אם לפי שיקול דעתה השימוש כאמור או תכני המשתמש מפרים אלו מהתחייבויות המשתמש על פי תנאים אלו. בכפוף לכל דין, ג'וניקס רשאית לסרב לשדר, לשלוח באמצעיים אלקטרוניים, להפיץ, או לפרסם כל תוכן משתמש (לרבות האפשרות שלא לאפשר למשתמש לפרסם או להפיץ תוכן משתמש באמצעות צד שלישי) ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת.
אף על פי שמשתמשי המערכת מחויבים להסכים לתנאי השימוש, צדדים שלישיים המבצעים שימוש במערכת ו/או בשירותים (לרבות משתמשים לא מורשים) עשויים לפרסם או להעביר חומרים פוגעניים או מגונים, אליהם הנך עלול להיחשף באופן בלתי רצוני. הנך מוותר בזאת על כל זכות או סעד משפטי או סעד מכוח כל דין הנוגע לך או אשר עשוי לעמוד לזכותך בהקשר עם האמור לעיל. אנו מסירים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לכל פעולה, ללא קשר לצורת הפעולה, או מחדל של משתמשים או צדדים שלישיים (לרבות משתמשים לא מורשים), בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בשירותים או בכל דרך אחרת.
מגבלות תוכן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב שלא לשלוח, לפרסם או להעלות תוכן משתמש אשר: (א) מפר זכויות חוקיות של צדדים שלישיים, לרבות דברי נאצה, תוכן פוגעני, מאיים, טורדני או בלתי הולם, תוכן אשר פוגע בזכות לפרטיות, נועד למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגע בפעילות השירותים ו/או במערכת; (ב) מפר (או עשוי להפר) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית או כל זכות אחרת של צד שלישי; (ג) מהווה (או שאתה מאמין, או סביר להניח, כי הוא מהווה) תוכן שהוא, או שכרוך בו חומר, בלתי חוקי, מזויף, גנוב, פיראטי, בלתי מורשה, או אשר מקדם כל פעולה בלתי חוקית, בלתי מורשית או אלימה; (ד) אינו עומד בכל החוקים, הכללים או התקנות הרלוונטיים; (ה) מכיל מידע מטעה, מסולף או מצג שווא העלול לפגוע בחברה או בכל צד שלישי; (ו) יוצר עומס חריג באופן בלתי סביר או לא פרופורציונלי על התשתית שלנו; או (ז) מפרסם, מאחסן, מעבד, מציע או משדל לאחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, או שידוע לך כי הוא מכיל קישורים למפורט להלן, או מוביל למקומות שמכילים קישורים למפורט להלן: (1) חומר שהוא פוגעני (לרבות חומר המקדם או מאדיר שנאה, אלימות, קנאה או כל ישות (בעבר או בהווה) המקדמת חומר פוגעני כאמור); (2) חומר גזעני, משמיץ, מטריד או מאיים; (3) פורנוגרפיה (כולל כל חומר גס וכל דבר המתאר ילדים במצבים של רמיזות מיניות, בין אם מתאר ילדים אמיתיים ובין אם לאו); (4) כל וירוס, סוס טרויאני או כל רכיב מזיק או משבש; או (5) כל חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, כמהווה עילה לחבות אזרחית, מפר כל חוק או תקנה או שאינו הולם בצורה כזו או אחרת.
מגבלות שימוש. למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, אסור לבצע או לאשר ו/או לאפשר לכל צד שלישי לבצע שינויים במערכת ו/או בשירותים. אתה מתחייב כי אתה ו/או מי מטעמך לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים: (1) תשנה, תערוך, תעתיק, תשאב מידע, תתאים, תעניק רישיון משנה, תתרגם, תמכור, תבצע פעולות של הנדסה חוזרת, תפרק או תרכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את המערכת, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור מתן השירותים; (2) תנסה לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת המערכת ו/או השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש; (3) תציב את המערכת, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת מערכת אחר ו/או תעשה כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה מראש ובכתב של ג'וניקס; (4) תשתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, למערכת ולאחזר מידע במערכת או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד במערכת; (5) תתחזה לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג ג'וניקס ו/או תמסור תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או תעלה למערכת, תעביר, תשלח או תשדר כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו או תעשה שימוש בחשבון או סיסמה של משתמש אחר מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב; (6) תאסוף או תאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או תפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי המערכת ו/או למשתמשים במערכת ו/או השירותים, או (7) תעשה כל שימוש במערכת ו/או השירותים באופן שאינו מאושר על פי תנאי השימוש ו/או כל דין.
סודיות.
כל צד לתנאי שימוש אלה (להלן: "מעביר המידע") עשוי לגלות לצד השני (להלן: "מקבל המידע") מידע סודי (להלן: "המידע הסודי"). מקבל המידע מתחייב לשמור על סודיות המידע הסודי ולא לחשוף אותו או להשתמש בו אלא לצורך קבלת או מתן השירותים על פי תנאי שימוש אלה. מידע סודי לא יכלול מידע שמקבל המידע יוכל להראות כי: (א) כבר היה ידוע למקבל המידע ללא הגבלת סודיות; (ב) מקבל המידע קיבל מצד שלישי אשר לא חל עליו איסור להעביר לידיו את המידע; (ג) נמצא בנחלת הכלל ואין עליו הגבלות סודיות; (ד) על פי דין או צו בית משפט יש לגלותו, ובלבד שמקבל המידע יודיע למוסר המידע בלא דיחוי לגבי דרישת הגילוי וישתף עמו פעולה כדי למזערה אם וככל שניתן בהתאם לדין ו/או לצו; (ה) מידע שפותח באופן עצמאי על ידי מקבל המידע מבלי לעשות שימוש במידע הסודי וללא התייחסות אליו, כפי שניתן להוכיח במסמכים של מקבל המידע. מקבל המידע יגביל גילוי המידע הסודי לאלו מעובדיו ומקבלניו העצמאיים שהינם בעלי צורך סביר להיחשף למידע הסודי כדי להשתמש ולתחזק את המערכת ו/או השירותים, ולכל מטרה אחרת על פי תנאי שימוש אלה. למען הסר ספק, (א) כל משוב, מידע והצעות שתספק לג'וניקס בקשר עם המערכת ו/או השירותים (להלן: "משוב") ייחשבו למידע סודי של ג'וניקס; ו-(ב) כל תוכן אשר יסופק עבורך בלבד ונוצר במסגרת השירותים עבורך (להלן: "תוצרים"), ייחשב מידע סודי שלך.
מידע סודי יישאר סודי בהתאם להוראות סעיף 8 זה, ובפוף לכל דין, לתקופה של שבע (7) שנים לאחר מסירתו למקבל המידע, או פרק זמן שונה בהתאם להוראות כל דין, לפי הקצר מביניהם; בכפוף לכך שסודות מסחריים ייחשבו מידע סודי כל עוד יהוו סוד מסחרי על פי דין.
קניין רוחני.
המערכת, השירותים, לרבות המוצרים המוצעים במערכת, וכל הנתונים והמידע הזמין במערכת ו/או באמצעות השירותים הם רכושה הבלעדי של ג'וניקס או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו לג'וניקס להשתמש בהם, ואין לראות בשימוש במערכת או בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של ג'וניקס או של הצדדים השלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים במערכת וברעיון העומד ביסוד המערכת ו/או השירותים, לרבות סימנים מסחריים, עיצוב המערכת, וכן בכל פעולה אחרת במערכת ו/או בשירותים הייחודים והבלעדיים לג'וניקס, שמורים לג'וניקס. אין להעתיק או לפרסם את התוכן הנמצא במערכת או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו או במידע העומד בבסיסו שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של ג'וניקס. כמו כן, אין להכניס במערכת ו/או בשירותים שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן המערכת ו/או השירותים בלא קבלת הסכמתה של ג'וניקס מראש ובכתב.
התוצרים שנוצרו עבורך וכן תוכן המשתמש שאתה מזין, שולח, מפרסם ו/או מעלה בעת השימוש במערכת ו/או בשירותים הינו רכושך הבלעדי וכל זכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמש שלך הינן שלך. בהזנה, שליחה, פרסום או העלאה של תוכן משתמש כלשהו בקשר עם המערכת ו/או השירותים, אתה מעניק לג'וניקס, ליורשיה ולנמחיה רישיון קבוע ומתמשך, כלל עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, והניתן להעברה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, וליצור יצירות נגזרות של תוכן משתמש כאמור, על מנת לספק את המערכת ו/או השירותים, לשפר את המערכת ו/או השירותים, ו/או לפתח ולהציע מוצרים ושירותים חדשים.
אם תספק לג'וניקס משוב, ג'וניקס תהא רשאית לעשות במשוב כל שימוש שתראה לנכון, ללא מגבלות, לרבות שימוש מסחרי, והנך מקבל על עצמך שהמשוב והשימוש בו על-ידי ג'וניקס לא יקנו לך זכויות בקניין הרוחני של ג'וניקס.
הגבלת אחריות.
בכפוף לכל דין, ג'וניקס לא תישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות בקשר למערכת. בכפוף לכל דין, ג'וניקס לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין בשל שימוש במערכת.
הנך מתחייב ומצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים, כי השימוש במערכת ו/או בשירותים הינו על אחריותך בלבד. השימוש במערכת, בשירותים ו/או בתוכן המצג בהם ניתן לך כמות שהוא (AS IS) ובכפוף לזמינותו (AS AVAILABLE) בהתאם להחלטת ג'וניקס ובלי אחריות מכל סוג שהוא, לרבות היותם מותאמים אישית לצרכיך, ובכפוף לכל דין.
בכפוף לכל דין, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ג'וניקס ביחס לתנאי השימוש ו/או בגין המערכת ו/או השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. בכפוף לכל דין, כל הסתמכות על התוכן הינה באחריותך הבלעדית וג'וניקס דוחה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, עמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של המערכת ו/או התוכן ו/או שכל המידע הזמין באמצעות המערכת ו/או התוכן יהיה ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה.
בכפוף לכל דין, ג'וניקס מסירה כל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת, ואינה מתחייבת שהמערכת ו/או השירותים יסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות, ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות של ג'וניקס או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל ג'וניקס או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי ג'וניקס בקשר לכך. הנך מודע לכך כי יתכן שבעתיד לא יהיו השירותים זמינים בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.
בכפוף לכל דין, ג'וניקס, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, ישיר, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של מסד נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע מכל הנוגע לתנאי שימוש אלה, מהשימוש או מאי יכולת להשתמש במערכת ו/או בשירותים, בתוכן ו/או בכל הקשור אליהם, מביצוע עסקה, או כתוצאה משימוש לא מורשה במערכת, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על ידך, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש ואובדן המידע ושאר נכסים בלתי מוחשיים, זאת גם אם ג'וניקס קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. החבות הכוללת והמצטברת של ג'וניקס במסגרת כל תנאי מתנאי שימוש אלו לא תעלה על הסכום ששילמת לג'ונקס בקשר עם השירותים בתקופה של שלושה (3) חודשים לפני התביעה הרלוונטית. בכפוף לכל דין, אם לא שילמת לג'וניקס בעבור השירותים, החבות הכוללת והמצטברת של ג'וניקס כלפייך במסגרת תנאי מתנאי שימוש אלו לא תעלה על 100 ₪.
מידע אישי עשוי להתקבל ממך במהלך שימושך במערכת ו/או בשירותים. כל שימוש אשר נעשה על ידי ג'וניקס במידע האישי אשר התקבל במהלך שימושך במערכת ו/או בשירותים יהיה כפוף להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות. ידוע לך כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות, אתה מצהיר כי הנך מודע לסיכונים הכרוכים בכך ואתה פוטר את ג'וניקס מכל אחריות לכך.
הנך מצהיר ומסכים שג'וניקס איננה שירות שימור נתונים. בהתאם ובכפוף לכל דין, באחריותך ליצור גיבוי לכל תוכן שלך במערכת הניהול ו/או בשירותים, וג'וניקס לא תישא בכל אחריות בקשר עם כל נזק, אובדן או הרס של תוכן כאמור.
שיפוי. הנך מתחייב לשאת באחריות המלאה בגין כל תוצאה ישירה או עקיפה שתתרחש עקב שימושך במערכת. בהתאם, הנך מסכים לשפות את ג'וניקס, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה ולהגן עליהם בגין כל תביעה, טענה, דרישה, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (לרבות, של צד ג' כלשהו) הנובעים, באופן ישיר או עקיף; (א) מהפרת אחד או יותר מתנאי השימוש על ידיך או על ידי משתמש במכשירך או בחשבונך האישי; (ב) כתוצאה מאופן שימושך או ניסיונך להשתמש במערכת ו/או בשירותים; (ג)הפרה של הוראות כל דין אליו אתה כפוף; (ד) הפרת זכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של ג'וניקס ו/או של צד שלישי כלשהו; (ה) הפרה של כל אחד מהמצגים וההתחייבויות שלך במסגרת תנאי השימוש, וכן (ו) כל עניין אחר שעליו אתה אחראי על פי כל דין.
שונות. כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה יידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים בישראל ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל והם בלבד. ככל שייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר בתנאי שימוש אלה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין ג'וניקס או מסמיך אותך לפעול מטעם ג'וניקס. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש במערכת והיחסים בין הצדדים ויגברו על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. ג'וניקס רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן לכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד-מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. ככל שנצטרך ליצור אתך קשר, לרבות במקרים בהם אישורך נדרש לצורך דיווחים שונים, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון.
עדכון אחרון: מרץ 2023.
Icon
פשוט ליצור קשר
אצלנו אין בוטים. יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ? צוות שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם בצ’אט באפליקציית ג’וני, בווטסאפ ואפילו בטלפון לכל דבר שתצטרכו, החל מפתיחת העסק ולאורך כל הדרך המקצועית שלכם איתנו.
שעות מענה בימים א׳-ה׳ 18:00-09:00
Icon
JONNIX Ltd © 2024
Icon
Icon
;